Понеделник, 21 Септември 2020

Укрепване на устойчивостта на Европа: спиране на загубата на биологично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива продоволствена система

  Новата стратегия за биологичното разнообразие се спира на основните фактори за загубата на биологично разнообразие
Преглеждания: 1602 | Коментари: 0 | Добавено: 20/05/2020 | 18:44 |
Укрепване на устойчивостта на Европа: спиране на загубата на биологично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива продоволствена система

agro_header_news_520

Днес Европейската комисия прие всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие — да върнем природата в живота си, както и стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел конкурентоспособно устойчиво бъдеще.

В съответствие с Европейския зелен пакт те предлагат амбициозни действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологичното разнообразие в Европа и света и трансформиране на продоволствените системи в глобални стандарти за конкурентоспособна устойчивост, опазване на здравето на човека и планетата, както и поминъка на всички участници във веригата за създаване на стойност в областта на храните. Кризата с COVID-19 ни показа колко сме уязвими заради нарастващата загуба на биологично разнообразие и колко е важна за обществото ни добре работещата продоволствена система. Двете стратегии поставят гражданите на челно място, като се ангажират да подобрят опазването на сухоземните площи и моретата, да възстановят увредените екосистеми и да заявят водещата позиция на ЕС на международната сцена по отношение на опазването на биологичното разнообразие и изграждането на устойчива хранителна верига.

Новата стратегия за биологичното разнообразие се спира на основните фактори за загубата на биологично разнообразие, като неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатация на природните ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове. Приета в разгара на пандемията от COVID-19, стратегията е централен елемент от плана на ЕС за възстановяване, който е необходим за предотвратяване на бъдещи епидемии и изграждане на устойчивост към тях и осигурява незабавни възможности за бизнес и инвестиции с цел възстановяване на икономиката на ЕС. Тя също така има за цел да включи биологичното разнообразие като неразделна част от общата стратегия на ЕС за икономически растеж. Наред с другото, стратегията предлага набелязване на обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми и реки, подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, връщане на опрашителите в земеделските земи, намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори. Тя представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат устойчиви работни места и растеж. За биоразнообразието ще бъде отпуснато финансиране в размер на 20 млрд. евро годишно от различни източници, в т.ч. фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

Стратегията „От фермата до трапезата“ ще спомогне за прехода към устойчива продоволствена система в ЕС, която да защитава продоволствената сигурност и да гарантира достъп до здравословни храни, добивани от планета в добро състояние. Тя ще намали екологичния и климатичния отпечатък на продоволствената система на ЕС и ще укрепи нейната устойчивост, като опазва здравето на гражданите и гарантира поминъка на икономическите оператори. Стратегията поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС, които включват намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни.

Европейските земеделски стопани, рибари и производители на аквакултури изпълняват ключова роля в прехода към по-равноправна и устойчива продоволствена система. За да въведат устойчиви практики, те ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството чрез нови потоци от финансиране и еко-схеми. Като възприемем устойчивостта като запазена марка на Европа, ще открием нови бизнес възможности и ще разнообразим източниците на доходи на европейските земеделски стопани и рибари.

Като основни части от Европейския зелен пакт тези две стратегии ще подпомогнат и икономическото възстановяване. В контекста на кризата с коронавируса те се стремят да подсилят устойчивостта на обществото ни към бъдещи пандемии и заплахи, например въздействие върху климата, горски пожари, продоволствена несигурност и разпространение на болести, като освен това подпомагат устойчивите практики в селското стопанство, рибарството и аквакултурите и се ангажират със защитата на дивата флора и фауна и противодействат на незаконната търговия с тях.

Стратегиите имат и важни международни аспекти. Стратегията за биологичното разнообразие потвърждава решимостта на ЕС да служи за пример в преодоляването на глобалната криза с биологичното разнообразие. Комисията ще се стреми да мобилизира всички инструменти на външната дейност и международните партньорства, за да спомогне за разработването на амбициозна нова глобална рамка на ООН за биологичното разнообразие на конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през 2021 г. Стратегията „От фермата до трапезата“ има за цел да насърчи глобалния преход към устойчиви продоволствени системи в тясно сътрудничество с международните партньори.

Изпълнителният заместник-председател на Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви:

„Кризата с коронавируса показа колко сме уязвими всички ние и колко важно е да се възстанови баланса между човешката дейност и природата. Изменението на климата и загубата на биологично разнообразие са осезаема и реална заплаха за човечеството. Стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ заемат централно място в Зеления пакт и предвиждат нов и по-добър баланс между природата, продоволствените системи и биологичното разнообразие; те ще опазват здравето и благосъстоянието на хората и същевременно ще повишават конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС. Тези стратегии са неразделна част от важния преход, който започваме.“

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви,

„Трябва да вървим напред и да превърнем продоволствената система на ЕС в движеща сила за устойчивото развитие. Стратегията „От фермата до трапезата“ ще окаже навсякъде положително въздействие върху начина, по който произвеждаме, купуваме и консумираме храна, като по този начин ще допринесе за здравето на гражданите, обществото и околната среда. Тя предлага възможност за балансиране между продоволствените системи и здравето на планетата, за да се гарантира продоволствената сигурност и да се изпълни желанието на европейците за здравословна, равноправна и екологична храна.“

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, каза:

„Природата е от важно значение за физическото и психическото ни благосъстояние. Благодарение на нея се пречистват въздухът и водата, регулира се климатът и се опрашват посевите ни. Ние обаче действаме сякаш тя е маловажна и я губим с безпрецедентна скорост. Новата стратегия за биологичното разнообразие надгражда успешните минали начинания и добавя нови инструменти, които ще ни насочат към реална устойчивост от полза за всички. Целта на ЕС е да опазва и възстановява природата, да допринася за икономическото възстановяване от сегашната криза и да проправя пътя за амбициозна глобална рамка за опазване на биологичното разнообразие навсякъде на планетата.“

Следващи стъпки

Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да одобрят тези две стратегии и техните ангажименти. Всички граждани и заинтересовани страни се приканват да участват в широк обществен дебат.

Контекст

Европейският зелен пакт, представен от Комисията „Фон дер Лайен“ на 11 декември 2019 г., предвижда амбициозна пътна карта за постигане на неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която икономическият растеж не е зависим от използването на ресурси.

В основата на Европейския зелен пакт е амбициозната цел за спиране на загубата на биологично разнообразие и обръщането на тази тенденция чрез трансформиране на продоволствените ни системи и ползването на горите, земята, водата и моретата, както и енергийните, градските и промишлените системи. В него се подчертава и решаващото значение на едновременната борба с изменението на климата и със загубата на биологично разнообразие.

 


Етикети: | CAP | биологично разнообразие | ЕС | земеделие | Европейски зелен пакт
Категория: Селски райони

  • КОМЕНТАРИ - 0

НЯМА ДОБАВЕНИ КОМЕНТАРИ

За да добавите коментар влезте като регистриран потребител или направете своята безплатна регистрация
 
 

ОЩЕ ОТ Селски райони:

06/09/2020
За два месеца и половина в ДФ „Земеделие“ са извършени 7 500 теренни проверки...
19/08/2020
Да сме отговорни планинари, призовават от „За Земята“...
06/08/2020 10.07 мин.
| ВИДЕО | Агротема - ВИДЕО: Мерки за лов на мигриращ дивеч, автор: Мирела Спасова...
17/07/2020 4.40 мин.
| ВИДЕО | Новина плюс - ВИДЕО: Протест на земеделците от Новачене , автор: Данаил Андреев...
 
 

Всички ЛЮБОПИТНО
12.08.2019 | 17:44
Изготвени са указания към земеделските стопани, които ...
Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да ...
Изготвени са указания към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане
 
12.08.2019 | 16:49
Британците трупат запаси на стойност 4 млрд. лири...
Кабинетът на Борис Джонсън разработва спасителен план за фирмите...
Британците трупат запаси на стойност 4 млрд. лири
 
12.08.2019 | 15:30
Протестите продължават вече 11-ти ден...
Глоби за кметовете в Южна България ...
Протестите продължават вече 11-ти ден
  
 
ВРЕМЕТО  
 
КАТЕГОРИИ     ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ   ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ  
Агробизнес и финанси
Биоземеделие
Винарство
Гори
Европарламент 2014
Емисия новини
Енергия
Животновъдство
Празници и обичаи
Пчеларство
 
АгроКомпас - месечно списание за агробизнес
AGRO.BG - селскостопанският интернет портал на България
Агрофорум - предаване за селско стопанство
Автор: зс 19/07/2019
Коментар: Решението е просто! На първо място е подсигуряване на пазар, като при зърно-производството, а на вт Продължава...
Автор: Пчелар 02/07/2019
Коментар: Пиша до вас, защото знам ,че сте отговорна медия и проблемът, който имам, ще бъде отразен, и вероятн Продължава...
Автор: Велев 06/12/2018
Коментар: Срокът за изплащане на средствата ще бъде определен след вземане на решение от УС на ДФЗ през 2019 г Продължава...